سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها…

اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود ندارد!


فرشته ها که آدم نمیشن !!!!! ... بعلعع 

روزتون مبارک