خدایا !! 

      راهی نمیبینم ! آینده پنهان است ... 

      اما مهم نیست

   همین کافیست که... 

       تو راه را می بینی و من تو را ... 

#خدا#