قانون آدم هاست

تا زمانی که هستی آسوده اند از بودنت… 

گاهی تنهایت میگذارند... 

گاهی آزارت میدهند 

و گاهی … 

گمان میکنند قرار است این بودن ها همیشگی باشد ...  اما ….. 

زمانی برایشان عزیز میشوی که دیگر نیستی !!