یہ بار بہ دوستم گفتم حوصلم سر رفتہ 
گفت: زیرشو کم کن!! 


و واقعن حالم بهتر شد ، اخہ اولین بار بود با پایہ صندلے میزدم تو دهن یکے 


اعصاب ندارم خب :/