‌دلم می خواهد به همه ى عقاید 

احترام بگذارم، 
ولی احترام به بعضی از آن ها 
توهین به شعور خودم 
محسوب می شود
پس در بهترین حالت، 
تحملشان می کنم و هیچ نمی گویم !!


"هاپکینز