خداوند همه چیز را جفت آفرید ....  

   جز بینی و دهان و قلب !!  می دانی چرا؟ 


   بـآید برایِ خودت ، یک هم نفس ، یک هم زباטּ و یک هَـمدل پیدا کنی :)