گاهی "دوســــت داشتن

پنهــــان بماند قشنگ تر است... 
دوست داشتن را؛ 
باید کشـــــف کرد.. 
باید درکــــ کرد.. 
بایـــد.. 
فهــــــــمید
دوست داشتن دل میخواد، نه دلیل !