Image result for ‫عکس زندگی‬‎


زندگـــــی کن ... جـــــان من سخت نگیــــر 

رونق عمر جهــــــان چند صباحــــی گذراســـت ..

قصــــــۀ بودن مــــا برگـــــی از دفتر افســـــــــانه ایــــــ  راز بقـــــاست  

دل اگر می شکنــــــــد ... 

گل اگر می میــــرد 

و اگر باغـــــ به خود رنگ خــــــزان می گیـــــرد .. 

همه هشـــــدار به توســـت .. 

جـــــان من سخت نگیــــر 


زندگی کــــــوچ همین چلچلــــــه هاســــت ... 

به همین زیبــــــایی 

به همین کوتــــــــــاهی ...