·         جانـــم کــه 

     
تـو باشـــــی 

        
جان به لب شدن 

    
چه عالمــــی 

دارد . . . . .


- شدید منتظر یه اتفاق خوبم .... به امید اینکه اتفاقای خوبی بیفته 

- عیدتون مبارک :)