گاهی وقتا از تموم آدمای این زمونه
از دورنگی های مردم
از نبودن یه همدم،واسه حرفامو شنیدن
دلم میگیره

گاهی وقتا توی تنهایی و بیصدایی شب
از سکوت توی خونه
از نبودن نگاهی،واسهءیه لحظه دیدن 
دلم میگیره