گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری

.


باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی، باز بیوفتی و محکم تر پاشی...


گاه باید یک لبخند زیبا به همه سختی ها بزنی"


:)