اگه تغییر دادن یه چیز تو دنیا دست من بود مطمئنا کاری میکردم که همه به یه اندازه شعور داشته باشن .. 

یا همه بی شعور !.. و یا با شعور 

 چون میدونم چقد میتونه سخته باشه گذروندن زمان با یه آدم بیشعور  

و فهموندن چیزی به این آدم  

غیرقابل تحمل ترش اینه که به شعور خودش اطمینان داره و فکر میکنه با شعورترینه  

ولی کاری نمیشه کرد .


من فقط متأسفم 

.
این کتاب ، کتابِ عجیبیه .. فکر منو متمرکز کرد رو خیلی چیزا  اگه بخونیدنش میفهمید چرا :)