دانشمندان در حال تربیت حیواناتی هستند 

که پلاستیک های ریخته شده در طبیعت را بخورند و هضم کنند، 


چون از تربیت انسانهایی که پلاستیک را در طبیعت نریزند تقریبا ناامید شده اند !تا الان هرچند وقتی سرمیزدم . اما دیگ آنفالو کنید


آرزوی موفقیت برا همگی :)

خدانگهدار