- عاخهـ بدونـ اونـ منـ کجا برمـ[:( ��]  

+مدرسانهـ شریفـ[����

O__o  
+ تلفن: بیست و نه دوتاشیش !!