انسانیت ... چه واژه غریبی .. انگار دیگر این روزها کسی با این واژه احساس یکی بودن ندارد ... دیگر بویی از این واژه به مشام نمی رسد .. دیگر نمی شود کسی را پیدا کرد که این واژه در او معنا پیدا کند ... کسی که این واژه سرتا پای وجودش را فراگرفته باشد .. نمی شود چنین کسی را پیدا کرد .. هرگز .. #انسان باش ، آدم را که همه هستند .. انسان باش ... 

به خاطر همه اتفاق های خوبی که برایت خواهد افتاد .. تو انسان باش ...