و این جهان 

پر از صدای حرکت

پاهای مردمی است که،

همچنان که 

تو را می بوسند،

در ذهن خود،

طناب دار تو را می بافند...!


#فروغ_فرخزاد