اگه خوردی زمینـــــ👎

پاشـو👍 

مثه منــــ  

مثه مــــــا 

پیشرفت کن 

مثه برقـــــ⚡️ـــــ 

مثه بـــــــ🌪🌬ـــاد 

فرمونو بچسب .. نرو نه به چپـــــ 👈

نه به راستـــــــــــــــــــ👉 

بعد نیشخنــــــــــ😋🙃ــــــد  به یه درد 

به یه باختـــــــــــــــــــــــــــ 😔