زندگی به من آموخت؛

تنها چیزی که با مرور زمان 

درست میشه *ترشیه...!

بقیه چیزا با *پول همون لحظه درست میشه!


#فامیل_دور