آنقدر که 
از دست دادن چیزی، 
ما را افسرده می کند، از 
داشتن همان چیز احساس 
خوشبختی نمی کنیم... 
و این ذات آدمیزاد است...!