خدای" من
برای دلم امن یجیب بخوان تاآرام شود
تاآرام گیرداین قلب ناآرام من
"
خدای" من
به حضورت،نگاهت ویاریت نیازمندم
سالهاست به این نتیجه رسیده ام که *تو*آن مشترک موردنظری هستی که همیشه دردسترس است